På Iqraskolan

Vi är en mångkulturell låg– och mellanstadieskola belägen på Råby i Västerås. På vår skola strävar vi efter att alla elever ska lyckas. Vi är en skola i tiden med ett interkulturellt förhållningssätt med goda resurser. Vi erbjuder alla elever på skolan egna lär plattor som verktyg till undervisningen. I varje klassrum finns det en Smartbord. Hos oss skapar vi en skol- och fritidsmiljö där eleverna känner sig trygga, trivs, har arbetsro och arbetsglädje. Vi har ett positivt arbetsklimat. Hos oss möts du med hänsyn och respekt. Alla elever ges möjligheten till att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Ett nära samarbete mellan hem och skola är viktigt för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas i enlighet med grundskolans mål.

Iqraskolan erbjuder extra stöd för elever som behöver det i matematik och svenska. Vi erbjuder läxhjälp efter skoltid för att ge elever bästa möjliga förutsättning för att klara skolan.

Infomentor är en webbdatabas som Iqraskolan använder som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enklare, mer överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er dygnet runt. Samt att du som förälder kan sjukanmäla ditt barn på Infomentor.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Fritidshemmet är öppet före och efter skoltid.

Iqraskolan gör dig rustad för framtiden. Iqraskolan är en plats där du får gedigna kunskaper i varje ämne. Målet är att du utvecklas till en nyfiken, kreativ och självgående människa och detta kommer du att ha stor nytta av i vidare studier och i yrkeslivet.

Vi vet att elever lär sig på olika sätt och i olika takt. Därför har vi ett arbetssätt som är personligt utformat och utgår från varje enskild individ. Du får lära dig att sätta mål och hur du ska göra för att nå dem. 

Hos oss får du en trygg skola där alla blir sedda och får vara med att påverka. 

Vision

Iqraskolans vision är att vara Västmanlands bästa skola. Våra övergripande mål är att ha bäst studieresultat, de mest nöjda eleverna och föräldrarna och de bästa och mest nöjda lärarna. Dessutom ska vi ha en sund ekonomi. I klassrummen råder det ordning och reda. Alla elevers kunskaper följs upp noggrant och vi agerar tidigt om vi ser att någon riskerar att inte klara sina mål.

För att nå våra högt satta mål är ständig kvalitetsförbättring och pedagogisk utveckling en självklarhet och har en central plats i verksamheten.

På Iqraskolan finns ett utvecklande pedagogiktänk som kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt för att anpassa verksamheten efter de senaste rönen i pedagogikområdet.

Rektorn har ordet

 

Senaste nytt

2015-05-29
 

Intresseanmälan
 

* All slag information och personuppgifter hanteras enligt GDPR och gällande lagstiftning