Skolhälsan

Hej Mamma, Pappa och Barn!

Vi vill berätta lite om din skolas skolhälsovård, vad vi gör och vad du kan ha oss till. Vi finns på plats i skolan för att bidra till att ditt barns skolgång blir den bästa möjliga. Därför hoppas vi på ett bra samarbete genom alla skolår. Tag gärna kontakt med oss – även banala frågor måste få ställas! Ibland är de svårast att besvara!

Skolhälsovård- Vad är det?

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar skolan. Vi är elevernas företagshälsovård. Skollagen säger att varje skola ska ha skolsköterska och skolläkare. I Iqraskolan har vi även skolpsykiatriker. Som all annan hälso- och sjukvård har vi tystnadsplikt! Skolhälsovården ska vara förebyggande. Vi ska följa hälsoutvecklingen och uppmärksamma brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden tills de lämnar gymnasiet.
“Skolhälsovården har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem” – Skollagen kap. 14.

En förutsättning för en bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är det en av skolhälsovårdens viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande – att skolan anpassas till elevens förutsättningar och behov. Man kan säga att vi är något av en lokal barnombudsman och Barnkonventionen är en ledstjärna i vår verksamhet.

Hälsobesök hos skolhälsovården

Information till hemmet
En av skolhälsovårdens uppgifter är att erbjuda hälsobesök där vi följer barnets/elevens hälsa under skoltiden. Innehållet i hälsobesöket varierar med barnets/elevens ålder, se nedan.
I hälsosamtalet pratar vi om barnets/elevens hälsa, livsstilsfrågor och skolsituation. Vissa undersökningar utförs också.
Ert barn kommer snart att erbjudas tid för hälsobesök. Det vanliga är att skolsköterskan träffar barnet/eleven ensam. Om ni föräldrar önskar vara med, hör av er till skolsköterskan.
De hälsofrågor som besvaras inför hälsobesöket förvaras i skolhälsovårdsjournalen. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Förskoleklass
• Innehåll i hälsobesöket
• Hälsouppgift från föräldrar
• Information från barnets förskollärare
• Genomgång av barnhälsovårdsjournal och upprättande av skolhälsovårdsjournal
• Samtal med barnet och föräldrarna
• Undersökning av
– längd
– vikt
– syn
• Läkarundersökning
• Sammanfattande bedömning av barnets hälsotillstånd och utveckling

År 2
• Innehåll i hälsobesöket
• Undersökning av
– längd
– vikt
• Kort hälsosamtal
• Eventuellt hälsouppgift från eleven
• Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund av barn födda 2002 och senare enligt nya vaccinationsprogrammet

År 4
• Innehåll i hälsobesöket
• Hälsouppgift från föräldrar
• Hälsouppgift från eleven
• Information från lärare
• Hälsosamtal med eleven
• Undersökning av
– längd
– vikt
– rygg
• Eventuellt pubertetsbedömning
• Sammanfattande bedömning av elevens hälsotillstånd och utveckling

År 6
• Innehåll i hälsobesöket
• Undersökning av
– längd
– vikt
– rygg
• Pubertetsbedömning

Kontakta oss: Om ni vill ha kontakt med elevhälsan mejlar ni till skolhalsan@iqraskolan.se

Rektorn har ordet

 

Intresseanmälan

* All slag information och personuppgifter hanteras enligt GDPR och gällande lagstiftning